RWA loader
RWA loader
RWA loader
RWA loader
RWA loader
RWA loader
RWA loader
RWA

Zašto RWA?

 • U ponudi imamo najveći izbor mineralnih đubriva.
 • Našim poljoprivrednicima nudimo proverenu genetiku iza koje stoji stručan tim koji unapređuje i razvija naša semena.
 • U ponudi imamo veliki izbor preparata za zaštitu bilja.
 • Kooperativna saradnja koja podrazumeva otkup gotovih proizvoda od naših poljoiprivrednika.
 • Podrška našeg stručnog i prodajnog tima.
 • Zaštita bilja

  Arion Pro / Herbicid

  Arion Pro
  SELEKTIVNI, TRANSLOKACIONI PREPARAT U OBLIKU KONCENTROVANOG RASTVORA - SL, BLEDO ŽUTE BOJE

  PRIMENA:
  Suzbijanje širokolisnih korova u usevu kukuruza

  SASTAV:
  Aktivna materija: DIKAMBA 480 ± 25 g/l
  Karenca: Obezbeđena vremenom primene za kukuruz.
  Radna karenca: Vreme u kome nije dozvoljen rad ljudima u tretiranom polju.

  6-12 h posle primene do sušenja depozita.

  Delovanje: ARION PRO je selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje širkokolisnih korova u usevu kukuruza bez poduseva.

  Preparat se primenjuje:
  Posle klijanja i nicanja korova kada se korovi nalaze u mlađem razvojnom stadijumu (2-4 listova), a kada je kukuruz u fazi od 3 do 5 listova (faze 13-15 BBCH skale).

  U količini od 0,6 l/ha (6 ml na 100 m2).
  Deluje na sledeće korove:

  Tednogodišnji i dvogodišnji širokolisni korovi: pelenasta ambrozija (Ambrosia artemi-isifolia), vidovčica crvena (Anagalis arvensis), tatula obična (Datura stramonium), kamil-ica (Matricaria chamomile), crna slačica (Brassica nigra), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), tarčužak običan (Capsella bursa-pastoris), smrdljiva kopriva (Galeopsis dubia), mala kopriva (Urtica urens), štir obični (Amaranthus retroflexus), pomočnica obična (So-lanum nigrum), bulka obična ( Papaver rhoeas), lipica teofrastova (Abutilon theohrasti), konica obična (Galisnoga parviflora), vijušac njivski (Bilderdi/kia convolvulus), spomenak sitnocvetni (Myosotis arvensis), ljutič njivski (Ranunculus arvensis), mišjakinja obič-na (Stellaria media), sunceljubiva mlečika (Euphorbia helio-scopia), bročika lepuša (Galium aparine), dimnjača obična (Fumaria officinalis), štavalj (Rumex csrispus), obična vija (Medicago lupulina), oranjica obična (Descurainia sophia) i grahorica njivska (Vicia sativa).

  Višegodišnji širokolisni korovi:

  gorčika poljska (Sonchus arvensis), ladolež (Cahjstegia sepium), pelen crni (Artemisia vulgaris), poponac njivski (Convolvulus arvensis) i renika obična (Lepidium draba).

  Kompatibilnost:

  Može se mešati se sa preparatima na bazi bromoksinila, nikosulfurona, rimsulfurona, triasulfurona, 2,4 - D, MCPA, mekopropa, triklopira, diflufenzopira. Upozorenje - ako se meša sa drugim pesticidima, poštovati dužu karencu i ograničenja otrovnijeg proizvoda.
 • Zaštita bilja

  Memfis / Herbicid

  Memfis
  SELEKTIVNI, SISTEMIČNI (TRANSLOKACIONI) PREPARAT U OBLIKU KONCENTROVANOG RASTVORA - SL, BLEDO ŽUTE BOJE

  PRIMENA:
  Suzbijanje širokolisnih korova u usevu uljane repice S ASTAV: Aktivna materija: KLOPIRALID 300 ± 15 g/l

  Karenca:
  Obezbeđena vremenom primene za uljanu repicu.

  Radna karenca:
  Do sušenja depozita 24 sata.

  Delovanje:
  Memfis je selektivni, sistemični (translokacioni) herbicid. Transportuje se lišćem i korenom. Koristi se za suzbijanje širkokolisnih korova u uljanoj repici.

  Preparat se primenjuje:
  Posle nicanja useva, kada uljana repica dostigne 8 listova, pa do pojave cvetnih pupoljaka (faze 18-51 BBCH skale), odnodno posle klijanja i nicanja korova kada se korovi nalaze u mlađem razvojnom stadijumu (2-6 listova).

  U količini od 0,25 - 0,4 l/ha (2,5-4 ml na 100 m2).
  Deluje na sledeće korove:

  Tednogodišnji širokolisni korovi: prstenak poljski (Anthemis arvensis), renika obična (Lepidium draba), različak njivski (Centaurea cyanus), kamilica divlja (Matricaria indora), mišjakinja obična (Stellaria media), čestoslavica persijska (Veronica persica), ljubičica poljska (Viola arvensis).

  Višegodišnji širokolisni korovi: palamida njivska (Cirsium arvense).

  Kompatibilnost:

  Meša se sa preparatima na bazi 2,4 - D, MCPA, mekopropa, dihlorpropa, fluroksipira, triklopira, bromoksinila, bifenoksa.

  Upozorenje - ako se meša sa drugim pesticidima, poštovati dužu karencu i ograničenja otrovnijeg proizvoda.
 • Zaštita bilja

  Vitoriomox / Herbicid

  Vitoriomox
  SELEKTIVNI, SISTEMIČNI (TRANSLOKACIONI) PREPARAT U OBLIKU KONCENTROVANOG RASTVORA - SL

  PRIMENA: Suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova u usevima soje i suncokreta (u IMI hibridima, tolerantnim prema herbicidima iz grupe imidazolinona)

  SASTAV:
  Aktivna materija: IMAZAMOX 40 ± 4 g/l

  (Tehnička čistoća: min 98%)

  Karenca:
  Suncokret - obezbeđena vremenom primene; Soja - 35 dana.

  Radna karenca:
  6h nakon primene

  Delovanje:
  Vitoriomox je herbicid kontaktnog i rezidualnog delovanja, inhibira aktivnost enzima acetolaktat sintaze - ALS - inhibitor boisinteze esencijalnih aminokiselina.

  Preparat se primenjuje:
  U usevu soje u količini od 1,0 - 1,2 l/ha (10-12 ml na 100 m2) od faze 1 - 3 trolista soje (faze 11-13 BBCH skale), a kada su korovi u fazi od kotiledona do 2-4 lista.

  U usevu IMI hibridima suncokreta (hibridima tolerantnim prema herbicidima iz grupe imidazolinona) u količini od 1,21/ha (12 ml na 100 m2) kada je suncokret u fazi od nicanja do 3 para listova (faze 05-15 BBCH skale), a kad se suzbija volovod od drugog do trečeg para listova (faze 12-18 BBCH skale) a kada su korovi u fazi od kotiledona do 2-4 lista.
  Deluje na sledeće korove:

  Širokolisni korovi:

  štir obični (Amaranthus retroflexus), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Datura stramonium), volovod (Orobanche sp.), dvornik obični (Pohfgonum persicaria), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomočnica obična (Solanum nigrum), muhar sivi (Setaria glauca), boca obična (Xanthium strumarium).

  Uskolisni korovi:

  divlji sirak (Sorghum halepense) iz semena.

  Kompatibilnost:

  Ne sme se mešati sa insekticidima iz grupe karbamata i organofosfata.

  Upozorenje - ako se meša sa drugim pesticidima, poštovati dužu karencu i ograničenja otrovnijeg proizvoda.
 • Zaštita bilja

  Proceed / Fungicid

  Proceed
  KONTAKTNI I SISTEMIČNI PREPARAT U OBLIKU KONCENTRATA ZA EMULZIJU (EC), MRKE BOJE

  PRIMENA:
  Suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Erysiphae graminis)i fuzarioze klasa (Fusarium spp.)

  SASTAV:
  Aktivna materija: Ciprokonazol 160 g/l Propikonazol 250 g/l

  Karenca:
  Pšenica i ječam 42 dana Radna karenca: Do sušenja depozita

  Delovanje:

  PROCEED je fungicid sa kontaktnim i sistemičnim delovanjem, za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Erysihae graminis) i fuzarioze klasa (Fusarium spp.) pšenice i ječma.
  Količina primene:

  0,5 l/ha - preventivno ili po pojavi simptoma, za suzbijanje prouzrokovača:

  Pepelnice (Erysiphe graminis), tretiranjem od faze vlatanja do faze punog cvetanja (30-65 BBCH skale), kao i fuzarioze klasa (Fusarium spp.) tretiranjem u fazi kraja klasanja i početka cvetanja.

  PROCEED relativno brzo prodire u biljno tkivo i usvaja se u roku nekoliko sati nakon primene. Ukoliko padne kiša u roku manjem od dva sata posle tretmana, efikasnost preparata može biti umanjena.

  Kompatibilnost:

  Preparat se može mešati sa fungicidima i insekticidima neutralne reakcije uz prethodnu proveru kompatibilnosti.

  Upozorenje - ako se meša sa drugim pesticidima, poštovati dužu karencu i ograničenja otrovnijeg proizvoda.
 • Zaštita bilja

  Metriks / Herbicid

  Primena: Suzbijanje širokolisnih korova u usevu soje i zasadu krompira.

  Sastav: Aktivna materija – Metribuzin 600 g/l

  Karenca:
  Krompir - 42 dana
  Soja – obezbeđena vremenom primene

  Radna karenca:
  48 sati. Pristup domaćim životinjama nije dozvoljen do isteka karence.

  Delovanje:
  METRIKS je selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih korova u usevu soje i zasadu krompira.

  Preparat se primenjuje:
  Soja – tretiranjem zemljišta posle setve, a pre nicanja soje u količini 0,35 – 0,55 l/ha (3,5 – 5,5 ml na 100 m2) Krompir – tretiranjem zemljišta posle sadnje, a pre nicanja krompira, u količini od 0,75 – 1,25 l/ha (7,5 – 12,5 ml na 100 m2). Tretiranjem zemljipta nakon nicanja krompira u količini 0,5 – 0,75 l/ha (5 – 7,5 ml na 100 m2).
  Deluje na sledeće korove:

  Dobro suzbija: teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), štirevi (Amaranthus spp.), repica crna (Brassica nigra), pepeljuge (Chenopodium spp.), tatula obična (Datura stramonium), dvornici (Polygonum spp.), mišjakinja obična (Stellaria media), tušt obični (Potulaca oleracea), rotkva divlja (Raphanus raphanistrum), gorušica poljska (Sinapsis arvensis), čistac jednogodišnji (Stachys annua).

  Zadovoljavajuće suzbija: Ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum)

  Kompatibilnost:

  U usevu krompira, posle setve, a pre nicanja useva, može se mešati sa preparatima na bazi s- metalohlora, dimetenamida, pendimetalina i flurohloridona.
  U usevu soje može se mešati sa preparatima na bazi s-metalohlora i dimetenamida.

  Upozorenje:

  Ako se meša sa drugim pesticidima, poštovati dužu kurencu i ograničenja otrovnijeg proizvoda.
 • Zaštita bilja

  Stealth / Herbicid

  Stealth
  Sredstvo za suzbijanje korova
  Koncentrat za emulziju smeđe boje - EC

  Primena:
  Selektivni sistemični (translokacioni) herbicid za suzbijanje travnih (uskolisnih) i širokolisnih korovskih vrsta u usevu kukuruza i suncokreta

  Sastav:
  Aktivna materija: 5-metolahlor 960+ 25g/l

  Karenca:
  Vreme u kome nije dozvoljena berba:
  OVP - Obezbeđena vremenom primene za kukuruz i suncokret.

  Radna karenca:
  Vreme u kome nije dozvoljen ulaz radnika u tretirane površine: Do sušenja depozita sredstva za zaštitu bilja (do 48 sati).

  Delovanje:
  Primenjuje se kao zemljišni herbicid, tretiranjem yemljišta posle setve, pre nicanja useva i korova. U usevu kukuruza i količini primene od 1,4 - 1,5l/ha (10-12 ml na 100m2). Utrošak vode: 200-400l/ha.

  Način primene:
  Sa zemlje, tretiranjem zemljišta, traktorskim i leđnim prskalicama po celoj površini ili tretiranjem pojedinačnih mesta. Tretiranje iz vazduhoplova: Nije dozvoljeno. Maksimalni broj tretmana u toku godine na istoj površini: jednom.
  Spektar delovanja:

  Dobro suzbija jednogodišnje travne (uskolisne) korove, kao što su: muhar veliki (Echinochloa crus-galli) i divlji sirak (Sorghum halepense) iz semena
  Jednogodišnje širokolisne korove korove, kao što su: štir obični (Amaranthus retroflexus) i tušt obični (Portulaca oleracea);
  Zadovoljavajuće suzbija jednogodišnje širokolisne korove korove, kao što su: lipica teofrastova (abutilon thophrasti), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum) i gorušica poljska (Sinapis arvensis);
  Slabo suzbija jednogodišnje širokolisne korove korove, kao što su: dvornik ptičji (Polygonum aviculare), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), boca obična (Xanthium strumarium) i pomoćnica obična (Solanum nigrum);
  Višegodišnje širokolisne korove korove, kao što su: palamida njivska (Cirsium arvense), poponac njivski (Convolvulus arvensis), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), divlji sirak (Sorghum Halepense) iz rizoma.

  Kompatibilnost:

  STEALTH se može mešati u usevu suncokreta sa sredstvima za zaštitu bilja na bazi terbutilazina, u usevu kukuruza sa sredstvima za zaštitu bilja na bazi mezotriona i terbutilazina. Ne preporučuje se mešanje sa drugim formulacijama bez prethodne provere kompatibilnosti.

  Upozorenje! Ako se meša sa drugim pesticidima, poštovati dužu karencu i ograničenja otrovnijeg proizvoda.
 • Zaštita bilja

  Atos / Herbicid

  Atos
  Sredstvo za suzbijanje korova
  Koncentrovana suspenzija bež boje - SC
  Primena: Namenjen za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza
  Sastav: Aktivna materija: Nikosulfuron 40 + 4g/l

  Karenca:
  Obezbeđena vremenom primene za kukuruz.

  Radna karenca:
  Vreme u kome nije dozvoljen rad ljudima u tretiranom polju: 6-12h posle primene - do sušenja depozita.
  Delovanje: ATOS je selektivni translokacioni (sistematični) herbicid, namenjen za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza. Inhibitor acetolaktat sinteze (ASL).

  Primena:
  a) - jednokratnom primenom
  - u količini primene od 0,75 - 1,5 l/ha (7,5-15 ml na 100m2), za suzbijanje jednogodišnjih korova koji niču iz semena;
  b) - dvokratnom primenom:
  - u količine primene od 1,01/ha + 0,5l/ha (10 + 5 ml na 100 m2) ili 0,75 l/ha + 0,75 l/ha (7,5 + 7,5 ml na 100 m2) za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih (travnih) i jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova i za suzbijanje divljeg sirka iz rizona.
  Deluje na sledeće korove:

  Jednogodišnji i više godišnji travni i neki širokolisni korovi: muhar veliki (Echinochloa crusgalli), pepeljuga obična (Chenopodium album), mrtva kopriva crvena (lamium purpureum), mišjakinja obična (Stellaria media), pomoćnica obična (Solanum nigrum), kamilica prava (Matricaria chamomila), jednogodišnja livadarka (Poa annua), divlji ovas (Avena fatua), broćika lepuša (Galium aparinae), bubrežasti zdravac (Geranium pusillum), dvornik ptičji (Polygonum aviculare), stisnuša krvlja (Thlaspi arvense), vijušac njivski (Fallopia convolvulus syn. Persicaria maculosa), poljska ljubica (Viola asvensis syn Viola bicolor), štir obični (Amaranthus retroflexus), tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris), divlja kamilica (Matricaria maritima syn. Tripleurospermum maritimum), stisnuša kravlja (Thlaspi arvense), pirevina obična (Agropyron repens syn. Elymus repens), bela pucavica (Silene latifolia Sin. Melandrium album), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), gorčika poljska (Sonchus arvensis), čestoslavica persijska (Veronica persica), divlji sirak (Sorghum halepense), muhar sivi (Setaria glauca), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), obična sviračica (Digitaria sanguinalis) i čistac jednogodišnji (Stachys annua).

  Kompatibilnost: ATOS se može mešati sa drugim preparatima na bazi dikambe, 2,4-D, bentazona, rimsulfurona, mezotriona. Inkompatibilnost (nemogućnost mešanja): Ne sme se mešati sa organofosfornim insekticidima. Ne preporučuje se mešanje sa drugim oblicima formulacija bez prethodne provere.

  Upozorenje! Ako se meša sa drugim pesticidima, poštovati dužu karencu i ograničenja otrovnijeg prozvoda.
 • Zaštita bilja

  Difure Pro / Fungicid

  Difure Pro
  Difure Pro - fungicid specijalista za cerkosporu u zaštiti šećerne repe

  DIFURE PRO fungicid koji u sebi sadrži dve aktivne materije i pruža dvostruku odbranu od pegavosti lista šećerne repe odlične je sinergističke aktivnosti. Sistematičnog i kurativnog delovanja, sastavni je element Beet Pro strategije u zaštiti šećerne repe u svetu. Jer šećer se čuva na njivi!

  O proizvodu:
  Sastav (a.m)
  Difenokonazol 150g/l + Propikonazol 150g/l
  Formulacija
  koncentrat za emulziju (EC)

  Fungicid koji pruža spektar delovanja na najznačajnije bolesti šećerne repe.
  Primena:

  U prvim tretmanima zaštite lisne mase. Najbolje ga je primeniti neposredno pre pojave simptoma pegavosti ili u situacijama kada je inokulum prisutan, a uslovi vlažnosti i temperature vazduha povoljni za razvoj patogena. Moguće je mešanje sa proizvodima koji u sebe sadrže aktivne materije kontaktnog načina delovanja.

  Doza primene:

  0,3-0,5 l/ha / Preporučena količina vode prilikom aplikacije: 200 - 300l/ha