RWA loader
RWA loader
RWA loader
RWA loader
RWA loader
RWA loader
RWA loader
RWA

Zašto RWA?

 • U ponudi imamo najveći izbor mineralnih đubriva.
 • Našim poljoprivrednicima nudimo proverenu genetiku iza koje stoji stručan tim koji unapređuje i razvija naša semena.
 • U ponudi imamo veliki izbor preparata za zaštitu bilja.
 • Kooperativna saradnja koja podrazumeva otkup gotovih proizvoda od naših poljoiprivrednika.
 • Podrška našeg stručnog i prodajnog tima.
 • Zaštita bilja

  Arion Pro / Herbicid

  Arion Pro
  SELEKTIVNI, TRANSLOKACIONI PREPARAT U OBLIKU KONCENTROVANOG RASTVORA - SL, BLEDO ŽUTE BOJE

  PRIMENA:
  Suzbijanje širokolisnih korova u usevu kukuruza

  SASTAV:
  Aktivna materija: DIKAMBA 480 ± 25 g/l

  Karenca:
  Obezbeđena vremenom primene za kukuruz.

  Radna karenca:
  Vreme u kome nije dozvoljen rad ljudima u tretiranom polju.

  6-12 h posle primene do sušenja depozita.

  Preparat se primenjuje:
  Posle klijanja i nicanja korova kada se korovi nalaze u mlađem razvojnom stadijumu (2-4 listova), a kada je kukuruz u fazi od 3 do 5 listova (faze 13-15 BBCH skale).

  Primena:
  u količini 0,6 l/ha (6 ml na 100m2)
  Deluje na sledeće korove:
  Tednogodišnji i dvogodišnji širokolisni korovi: pelenasta ambrozija (Ambrosia artemi-isifolia), vidovčica crvena (Anagalis arvensis), tatula obična (Datura stramonium), kamil-ica (Matricaria chamomile), crna slačica (Brassica nigra), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), tarčužak običan (Capsella bursa-pastoris), smrdljiva kopriva (Galeopsis dubia), mala kopriva (Urtica urens), štir obični (Amaranthus retroflexus), pomočnica obična (So-lanum nigrum), bulka obična ( Papaver rhoeas), lipica teofrastova (Abutilon theohrasti), konica obična (Galisnoga parviflora), vijušac njivski (Bilderdi/kia convolvulus), spomenak sitnocvetni (Myosotis arvensis), ljutič njivski (Ranunculus arvensis), mišjakinja obič-na (Stellaria media), sunceljubiva mlečika (Euphorbia helio-scopia), bročika lepuša (Galium aparine), dimnjača obična (Fumaria officinalis), štavalj (Rumex csrispus), obična vija (Medicago lupulina), oranjica obična (Descurainia sophia) i grahorica njivska (Vicia sativa).

  Višegodišnji širokolisni korovi:
  gorčika poljska (Sonchus arvensis), ladolež (Cahjstegia sepium), pelen crni (Artemisia vulgaris), poponac njivski (Convolvulus arvensis) i renika obična (Lepidium draba).

  Kompatibilnost:
  Može se mešati se sa preparatima na bazi bromoksinila, nikosulfurona, rimsulfurona, triasulfurona, 2,4 - D, MCPA, mekopropa, triklopira, diflufenzopira. Upozorenje - ako se meša sa drugim pesticidima, poštovati dužu karencu i ograničenja otrovnijeg proizvoda.
 • Zaštita bilja

  Atos / Herbicid

  Atos
  Primena:
  Namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova, izuzetno efikasan u suzbijanju divljeg sirka iz rizoma

  Sastav:
  Aktivna materija: Nikosulfuron 40 + 4g/l

  Karenca:
  Obezbeđena vremenom primene za kukuruz.

  Radna karenca:
  Vreme u kome nije dozvoljen rad ljudima u tretiranom polju: 6-12h posle primene - do sušenja depozita.

  Primena:
  a) - jednokratnom primenom
  - u količini primene od 0,75 - 1,5 l/ha (7,5-15 ml na 100m2), za suzbijanje jednogodišnjih korova koji niču iz semena;
  b) - dvokratnom primenom:
  - u količine primene od 1,01/ha + 0,5l/ha (10 + 5 ml na 100 m2) ili 0,75 l/ha + 0,75 l/ha (7,5 + 7,5 ml na 100 m2) za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih (travnih) i jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova i za suzbijanje divljeg sirka iz rizona.
  Deluje na sledeće korove:
  Jednogodišnji i više godišnji travni i neki širokolisni korovi: muhar veliki (Echinochloa crusgalli), pepeljuga obična (Chenopodium album), mrtva kopriva crvena (lamium purpureum), mišjakinja obična (Stellaria media), pomoćnica obična (Solanum nigrum), kamilica prava (Matricaria chamomila), jednogodišnja livadarka (Poa annua), divlji ovas (Avena fatua), broćika lepuša (Galium aparinae), bubrežasti zdravac (Geranium pusillum), dvornik ptičji (Polygonum aviculare), stisnuša krvlja (Thlaspi arvense), vijušac njivski (Fallopia convolvulus syn. Persicaria maculosa), poljska ljubica (Viola asvensis syn Viola bicolor), štir obični (Amaranthus retroflexus), tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris), divlja kamilica (Matricaria maritima syn. Tripleurospermum maritimum), stisnuša kravlja (Thlaspi arvense), pirevina obična (Agropyron repens syn. Elymus repens), bela pucavica (Silene latifolia Sin. Melandrium album), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), gorčika poljska (Sonchus arvensis), čestoslavica persijska (Veronica persica), divlji sirak (Sorghum halepense), muhar sivi (Setaria glauca), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), obična sviračica (Digitaria sanguinalis) i čistac jednogodišnji (Stachys annua).

  Kompatibilnost:
  ATOS se može mešati sa drugim preparatima na bazi dikambe, 2,4-D, bentazona, rimsulfurona, mezotriona. Inkompatibilnost (nemogućnost mešanja): Ne sme se mešati sa organofosfornim insekticidima. Ne preporučuje se mešanje sa drugim oblicima formulacija bez prethodne provere.

  Upozorenje!
  Ako se meša sa drugim pesticidima, poštovati dužu karencu i ograničenja otrovnijeg prozvoda.
 • Zaštita bilja

  Stealth / Herbicid

  Stealth
  Koncentrat za emulziju smeđe boje - EC

  Primena:
  Selektivni sistemični (translokacioni) herbicid za suzbijanje travnih (uskolisnih) i širokolisnih korovskih vrsta u usevu kukuruza i suncokreta

  Sastav:
  Aktivna materija: S-Metalohlor 960+ 25g/l

  Karenca:
  Vreme u kome nije dozvoljena berba:
  OVP - Obezbeđena vremenom primene za kukuruz i suncokret.

  Radna karenca:
  Vreme u kome nije dozvoljen ulaz radnika u tretirane površine: Do sušenja depozita sredstva za zaštitu bilja (do 48 sati).

  Delovanje:
  Primenjuje se kao zemljišni herbicid, tretiranjem yemljišta posle setve, pre nicanja useva i korova. U usevu kukuruza i količini primene od 1,4 - 1,5l/ha (10-12 ml na 100m2). Utrošak vode: 200-400l/ha.
  Spektar delovanja:
  Dobro suzbija jednogodišnje travne (uskolisne) korove, kao što su: muhar veliki (Echinochloa crus-galli) i divlji sirak (Sorghum halepense) iz semena
  Jednogodišnje širokolisne korove korove, kao što su: štir obični (Amaranthus retroflexus) i tušt obični (Portulaca oleracea);
  Zadovoljavajuće suzbija jednogodišnje širokolisne korove korove, kao što su: lipica teofrastova (abutilon thophrasti), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum) i gorušica poljska (Sinapis arvensis);
  Slabo suzbija jednogodišnje širokolisne korove korove, kao što su: dvornik ptičji (Polygonum aviculare), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), boca obična (Xanthium strumarium) i pomoćnica obična (Solanum nigrum);
  Višegodišnje širokolisne korove korove, kao što su: palamida njivska (Cirsium arvense), poponac njivski (Convolvulus arvensis), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), divlji sirak (Sorghum Halepense) iz rizoma.

  Kompatibilnost:
  STEALTH se može mešati u usevu suncokreta sa sredstvima za zaštitu bilja na bazi terbutilazina, u usevu kukuruza sa sredstvima za zaštitu bilja na bazi mezotriona i terbutilazina. Ne preporučuje se mešanje sa drugim formulacijama bez prethodne provere kompatibilnosti.

  Upozorenje!
  Ako se meša sa drugim pesticidima, poštovati dužu karencu i ograničenja otrovnijeg proizvoda.
 • Zaštita bilja

  Vitoriomox / Herbicid

  Vitoriomox
  SELEKTIVNI, SISTEMIČNI (TRANSLOKACIONI) PREPARAT U OBLIKU KONCENTROVANOG RASTVORA - SL

  PRIMENA:
  Suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova u usevima soje i suncokreta (u IMI hibridima, tolerantnim prema herbicidima iz grupe imidazolinona)

  SASTAV:
  Aktivna materija: IMAZAMOX 40 ± 4 g/l

  (Tehnička čistoća: min 98%)

  Karenca:
  Suncokret - obezbeđena vremenom primene; Soja - 35 dana.

  Radna karenca:
  6h nakon primene

  Preparat se primenjuje:
  U usevu soje u količini od 1,0 - 1,2 l/ha (10-12 ml na 100 m2) od faze 1 - 3 trolista soje (faze 11-13 BBCH skale), a kada su korovi u fazi od kotiledona do 2-4 lista.

  U usevu IMI hibridima suncokreta (hibridima tolerantnim prema herbicidima iz grupe imidazolinona) u količini od 1,21/ha (12 ml na 100 m2) kada je suncokret u fazi od nicanja do 3 para listova (faze 05-15 BBCH skale), a kad se suzbija volovod od drugog do trečeg para listova (faze 12-18 BBCH skale) a kada su korovi u fazi od kotiledona do 2-4 lista.
  Deluje na sledeće korove:
  Širokolisni korovi: Štir obični (Amaranthus retroflexus), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Datura stramonium), volovod (Orobanche sp.), dvornik obični (Pohfgonum persicaria), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomočnica obična (Solanum nigrum), muhar sivi (Setaria glauca), boca obična (Xanthium strumarium).

  Uskolisni korovi: Divlji sirak (Sorghum halepense) iz semena.

  Kompatibilnost:
  Ne sme se mešati sa insekticidima iz grupe karbamata i organofosfata.

  Upozorenje!
  Ako se meša sa drugim pesticidima, poštovati dužu karencu i ograničenja otrovnijeg proizvoda.
 • Zaštita bilja

  Memfis / Herbicid

  Memfis
  SELEKTIVNI, SISTEMIČNI (TRANSLOKACIONI) PREPARAT U OBLIKU KONCENTROVANOG RASTVORA - SL, BLEDO ŽUTE BOJE

  PRIMENA:
  Suzbijanje širokolisnih korova u usevu uljane repice i šećerne repe

  SASTAV:
  Aktivna materija: KLOPIRALID 300 ± 15 g/l

  Karenca:
  Obezbeđena vremenom primene za uljanu repicu.

  Radna karenca:
  Do sušenja depozita 24 sata.

  Preparat se primenjuje:
  Posle nicanja useva, kada uljana repica dostigne 8 listova, pa do pojave cvetnih pupoljaka (faze 18-51 BBCH skale), odnodno posle klijanja i nicanja korova kada se korovi nalaze u mlađem razvojnom stadijumu (2-6 listova).

  Primena:
  U količini od 0,25 - 0,4 l/ha (2,5-4 ml na 100 m2).
  Deluje na sledeće korove:
  Tednogodišnji širokolisni korovi: prstenak poljski (Anthemis arvensis), renika obična (Lepidium draba), različak njivski (Centaurea cyanus), kamilica divlja (Matricaria indora), mišjakinja obična (Stellaria media), čestoslavica persijska (Veronica persica), ljubičica poljska (Viola arvensis).

  Višegodišnji širokolisni korovi: palamida njivska (Cirsium arvense).

  Kompatibilnost:
  Meša se sa preparatima na bazi 2,4 - D, MCPA, mekopropa, dihlorpropa, fluroksipira, triklopira, bromoksinila, bifenoksa.

  Upozorenje!
  Ako se meša sa drugim pesticidima, poštovati dužu karencu i ograničenja otrovnijeg proizvoda.
 • Zaštita bilja

  Fusifor / Herbicid

  Fusifor
  SREDSTVO ZA SUZBIJANJE KOROVA KONCENTRAT ZA EMULZIJU SMEĐE BOJE – EC

  PRIMENA:
  Suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korovski vrsta u usevu šećerne repe i suncokreta.

  SASTAV:
  Aktivna materija: Fluazifop-P-butil 125 ± 7,5g/l

  Karenca:
  Šećerna Repa 70 dana, obezbeđena vremenom primene za Suncokret

  Radna karenca:
  Vreme u kome nije dozvoljen rad ljudima u polju. 48 sati
  Primena:
  1 - 1,5 l/ha (10 - 15 ml na m2)

  Preparat se primenjuje:
  Kada su korovi u fazi intenzivnog porasta 3-5 listova, odnosno kada šećerna repa ima 2-4 lista (faze 12-14 BBCH-skale), a u usevu suncokreta od 2-5 listova (faze 12-14 BBCH-skale), a najkasnije do pred cvetanje useva.

  Kompatibilnost:
  Kada su korovi u fazi intenzivnog porasta 3-5 listova, a najkasnije do početka cvetanja
 • Zaštita bilja

  Dancor / Herbicid

  Dancor
  SISTEMIČNI HERBICID SELEKTIVNOG DELOVANJA
  PRIMENA: Primenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u krompiru, soji i paradajzu
  SASTAV: Aktivna materija: metribuzin 700 g/kg

  USEV: SOJA
  SPEKTAR DELOVANJA
  jednogodišnji širokolisni korovi
  KOLIČINA PRIMENE I VREME APLIKACIJE
  Posle sadnje, a pre nicanja useva:
  - u količini 0,5 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa od 3-5 %
  - 1 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa preko 5%
  USEV: KROMPIR
  SPEKTAR DELOVANJA
  jednogodišnji širokolisni korovi
  KOLIČINA PRIMENE I VREME APLIKACIJE
  Posle sadnje, a pre nicanja useva:
  - u količini 0,75 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa od 1,5-3 %
  - 1 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa od 3-5 %
  - 1,5 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa preko 5 %
  Posle nicanja useva:
  - u količini 0,5 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa od 3-5 %
  - 0,75 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa preko 5 %.

  USEV: PARADAJZ
  SPEKTAR DELOVANJA
  jednogodišnji širokolisni korovi
  KOLIČINA PRIMENE I VREME APLIKACIJE
  U usevu koji se rasađuje:
  - 8-10 dana nakon rasađivanja,
  - primenjuje se u količini od 0,5 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa od 3-5 %
  - 0,75 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa preko 5 %.
 • Zaštita bilja

  Rapsan Plus / Herbicid

  Rapsan Plus
  Koncentarat za suspenziju (SC)

  Primena:
  Rapsan plus je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u uljanoj repici. Snažan herbicid koji u sebi sadrži dve aktivne materije.

  Sastav:
  Aktivna materija Metazahlor 333 g/l + Kvinmerak 83 g/l
  Karenca:
  Obezbeđena vremenom primene za uljanu repicu

  PREPORUČENA DOZA:
  2 - 2,25 l/ha

  Momenat primene:
  Posle setve a pre nicanja (pre em.) ili nakon nicanja useva (post em.) do faze 3 lista
 • Zaštita bilja

  Temsa / Herbicid

  Temsa
  Koncentrat za suspenziju (SC)

  Primena:
  TEMSA je herbicid koji suzbija širokolisne korove u kukuruzu. Ima veliku fleksibilnost primene i obezbeđuje sigurnost i stabilnost u proizvodnji kukuruza. Aktivna materija mezotrion, svojim multi sight efektom delovanja (folijarno i preko zemljišta), pruža odličnu efikasnost u suzbijanju najinvazivnijih širokoliisnih korova u kukuruzu kao što su Ambrozija, Abuthilon, Datura, Xhathium.

  Sastav:
  Aktivna materija: Mezotrion 100 g/l

  Karenca:
  Obezbeđena vremenom primene
  MOMENAT PRIMENA:
  U usevu kukuruza, kada je kukuruz u fazi od 2 - 8 listova

  PREPORUČENA DOZA:
  1 - 1,2 l/ha (10 - 12 ml na m2)

  SELEKTIVNOST:
  Selektivnost ( sprečavanje neželjenih efekata po kukuruz )

  MOBILNOST:
  Sistemičnio kretanje kroz korovsku biljku, od korena do vrha

  AKTIVACIJA:
  Aktivacija svega 15 min. nakon primene

  RACIONALNOST:
  Racionalno korišćenje aktivne materije 75 -100 gr/ha

  TERMOSTABILNOST:
  Jednaka efikasnost u svim vremenskim uslovima
 • Zaštita bilja

  Grasser / Herbicid

  Grasser
  Koncentrat za suspenziju (SC)

  Primena:
  GRASSER je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u usevima soje, suncokreta, uljane repice, šećerne repe i krompira. Nakon usvajanja od strane biljke, aktivna materija kvizalofop-petil se izuzetno brzo transportuje duž sprovodnih sistema i dospeva do meristemskog tkiva. Korovi prestaju sa rastom već 24 časa nakon tretmana. Prvi simptomi delovanja se uočavaju nakon 5-7 dana u vidu bledožute boje, a nakon 10 – 14 dana javlja se crvenilo lista nakon čega nastupa sušenje korovskih biljaka. Nakon tog perioda i nadzemna lisna masa i rizomi divljeg sirka više nisu problem.

  Sastav:
  Aktivna materija: Kvizalofop-p-etil 100 g/l
  Sastav - karenca:
  Obezbeđena vremenom primene

  MOMENAT PRIMENE:
  U usevu soje, uljane repicem, šećerne repe, krompira, kada su korovi u fazi 3-6 listova, visine 30 - 60 cm

  PREPORUČENA DOZA:
  0,5 - 2 l/ha (10 - 12 ml na m2)
  a) jednogodišnji uskolisni korovi 0,6 - 1 l/ha
  b) višegodišnji uskolisni korovi i divlji sirak iz rizoma 1 - 1,5 l/ha
  c) zubača i pirevina 1,5 - 2 l/ha

  Pravilnim odabirom dobro formulisanog proizvoda smatra se presudnim faktorom za efikasnost graminicida. Birajte pametno formulisan proizvod.
 • Zaštita bilja

  Proceed / Fungicid

  Proceed
  KONTAKTNI I SISTEMIČNI PREPARAT U OBLIKU KONCENTRATA ZA EMULZIJU (EC), MRKE BOJE

  PRIMENA:
  Suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Erysiphae graminis)i fuzarioze klasa (Fusarium spp.)

  SASTAV:
  Aktivna materija: Ciprokonazol 160 g/l Propikonazol 250 g/l

  Karenca:
  Pšenica i ječam 42 dana

  Radna karenca:
  Do sušenja depozita

  Primena:
  U količini 0,5 l/ha
  DELUJE NA SLEDEĆE BOLESTI:
  Pepelnice (Erysiphe graminis), tretiranjem od faze vlatanja do faze punog cvetanja (30-65 BBCH skale), kao i fuzarioze klasa (Fusarium spp.) tretiranjem u fazi kraja klasanja i početka cvetanja.

  PROCEED relativno brzo prodire u biljno tkivo i usvaja se u roku nekoliko sati nakon primene. Ukoliko padne kiša u roku manjem od dva sata posle tretmana, efikasnost preparata može biti umanjena.

  Kompatibilnost:
  Preparat se može mešati sa fungicidima i insekticidima neutralne reakcije uz prethodnu proveru kompatibilnosti.

  Upozorenje!
  Ako se meša sa drugim pesticidima, poštovati dužu karencu i ograničenja otrovnijeg proizvoda.
 • Zaštita bilja

  Sirena / Fungicid

  Sirena
  Koncentrat za emulziju (EC)

  Primena:
  SIRENA® je sistemični fungicid preventivnog, kurativnog i eradikativnog delovanja. Suzbija i kontroliše širok spektar fitopatogenih gljiva - prouzrokovača bolesti žitarica (Blumeria graminis, Puccinia spp., Septoria spp., Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis), kao i bolesti uljane repice (Alternaria brassicae, Phoma lingam, Sclerotinia sclerotiorum). Za razliku od ostalih fungicida iz grupe triazola ističe se po specifičnosti delovanja na palež klasa pšenice (Fusarium spp). Napredna formulacija ovog proizvoda, omogućava mu brzo prodiranje u biljno tkivo do mesta delovanja i obezbeđuje dugotrajno i efikasno fungicidno delovanje čak i pri većim količinama padavina.

  Sastav:
  Aktivna materija: Metkonazol 60g/l

  Karenca:
  21 dan za žitarice, 14 dana za uljanu repicu
  Momenat primene:
  Radi održavanja useva u kondiciji i očuvanja što više lisne mase, preparat SIRENA primeniti pre svega preventivno, pre sticanja, odnosno tokom sticanja uslova za širenje infekcije. Preporučena količna vode je 200-300 l/ha.
  Doza primene u pšenici, ječmu i uljanoj repici: 1.2-1.5 l/ha

  PREPORUČENA DOZA:
  1,2 - 1,5 l/ha
 • Zaštita bilja

  Difure Pro / Fungicid

  Difure Pro
  Koncentrat za emulziju (EC)

  Primena:
  DIFURE PRO fungicid koji u sebi sadrži dve aktivne materije i pruža dvostruku odbranu od pegavosti lista šećerne repe odlične je sinergističke aktivnosti. Sistematičnog i kurativnog delovanja, sastavni je element Beet Pro strategije u zaštiti šećerne repe u svetu. Jer šećer se čuva na njivi!

  Sastav:
  Aktivna materija: Difenokonazol 150g/l + Propikonazol 150g/l

  Fungicid koji pruža spektar delovanja na najznačajnije bolesti šećerne repe.
  Momenat primene:
  U prvim tretmanima zaštite lisne mase. Najbolje ga je primeniti neposredno pre pojave simptoma pegavosti ili u situacijama kada je inokulum prisutan, a uslovi vlažnosti i temperature vazduha povoljni za razvoj patogena. Moguće je mešanje sa proizvodima koji u sebe sadrže aktivne materije kontaktnog načina delovanja. Preporučena količina vode prilikom aplikacije 200 - 300 l/ha.

  PREPORUČENA DOZA:
  0,3 - 0,5 l/ha
 • Zaštita bilja

  Scatto / Insekticid

  Scatto
  Koncentrat za emulziju (EC)

  Primena:
  Scatto® je nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Pripada grupi piretroida, koju odlikuje veoma brzo delovanje na ciljane organizme. Aktivna materija deltametrin, ometa sposobnost nervnih ćelija u prenosu signala za otvaranje natrijum kanala, kod insekata izaziva gubitak koordinacije i veoma brzo uginuće – " knock down" efekat. Ovim brzo sprečavamo oštećenja od insekata. Scatto je pogodan za upotrebu u ICM ( integrirano upravljanje usevima ). Scatto® je registrovan u EU.

  Sastav:
  Aktivna materija: Deltametrin – 25 g/l (98% tehničke čistoće)
  Primena:
  Scatto® se koristiti i za suzbijanje biljnih vaši u usevima: pasulja, zelene salate, spanaća, graška. Kod krompira za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) primenjuje se u količini od 0,3 l/ha. Takođe može da se koristi u zasadima šume za suzbijanje: gubara, zelenog hrastovog savijača, ose hrastovog lišća, tretiranjem sa zemlje u količini od 0,4 l/ha uz dodatak 10l/ha nafte (D1), iz vazduhoplova u količini od 0,2 l/ha uz dodatak 3 l/ha nafte (D1).